Photo by M. Konarskii, Moscow, 1869-1870 (during Stagno's trip to Moscow) 6.4 х 10.6 Roberto Stagno (1840- 1897), Italian opera singer. STAGNO, Roberto